Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Kiến Thức XNK Tác giả Kiến Thức XNK 25/04/2019 19 phút đọc

Có khá nhiều trường hợp bị quá hạn nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, bài viết này Kiến thức xuất nhập khẩu muốn chia sẻ cho các doanh nghiệp về quy định về thời điểm nộp C/O.

>>>>>>>> Xem thêm: Thủ tục cấp C/O cho doanh nghiệp xuất khẩu

Về quy định về thời điểm nộp C/O được quy định rõ tại Điều 7, Thông tư số 38/2018/TT-BTC được ban hành ngày 20/04/2018.

Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

Theo đó, Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu được quy định như sau:

1. Hàng hóa thuộc điểm a khoản 1 Điều 4 Thông tư 38/2018/TT-BTC

a. Đối tượng hàng hóa

Là hàng hóa có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi thuế quan trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi thuế quan trong quan hệ thương mại với Việt Nam, người khai hải quan muốn được hưởng thuế suất ưu đãi đặc biệt thì phải nộp cho cơ quan hải quan một trong các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa sau đây theo quy định của pháp luật Việt Nam và theo Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên: học kế toán thực hành ở đâu tốt nhất tphcm

+ Giấy C/O: 01 bản chính mang dòng chữ “ORIGINAL”, trừ trường hợp Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có quy định khác; hoặc

+ Chứng từ tự chứng nhận xuất xứ: 01 bản chính;

b.Thời điểm nộp

 • Người khai hải quan nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan;
 • Trường hợp chưa có chứng từ C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn ba mươi (30) ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan, trừ hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu EAV, người khai hải quan nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục hải quan.
Đối với hàng hóa nhập khẩu có C/O mẫu VK (KV)

Trường hợp chưa có C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai bổ sung và nộp C/O trong thời hạn 01 năm kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan; học xuất nhập khẩu ở hà nội

 • Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan khai thuế suất MFN, không áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan xác định lại mã số HS hoặc người khai hải quan tự phát hiện khai bổ sung mã số HS dẫn đến thay đổi thuế suất thuế nhập khẩu, người khai hải quan được nộp bổ sung chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa trong thời hạn còn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa để được xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa là thời điểm người khai hải quan nộp hồ sơ khai bổ sung mã số HS sau khi cơ quan hải quan ban hành kết luận kiểm tra hoặc khi người khai hải quan tự phát hiện sai sót. Việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định của pháp luật;
Đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản này

Nếu người khai hải quan đã nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan theo quy định tại điểm a khoản này hoặc đã nộp bổ sung chứng từ C/O theo quy định tại điểm b khoản này và đã được cơ quan hải quan kiểm tra, xác định tính hợp lệ của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa khi tiến hành kiểm tra sau thông quan, thanh tra theo quy định, cơ quan hải quan đối chiếu với kết quả kiểm tra, xác định xuất xứ hàng hóa tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu ban đầu để xem xét áp dụng mức thuế suất ưu đãi đặc biệt nếu việc xác định lại mã số HS không làm thay đổi bản chất xuất xứ hàng hóa đã kiểm tra, xác định trước đó.

Trường hợp tại thời điểm làm thủ tục hải quan, hàng hóa thuc đối tượng ưu đãi đầu tư được miễn thuế nhập khẩu.
 • Sau khi hàng hóa đã thông quan, cơ quan hải quan kiểm tra sau thông quan xác định hàng hóa không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư hoặc người khai hải quan tự phát hiện hàng hóa không thuc đối tượng ưu đãi đầu tư dẫn đến thay đổi nghĩa vụ thuế nhập khẩu, người khai hải quan được nộp bổ sung C/O trong thời hạn còn hiệu lực của chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa đ được xem xét áp dụng thuế suất ưu đãi đặc biệt. Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa là thời điểm người khai hải quan nộp hồ sơ khai bổ sung sau khi cơ quan hải quan ban hành kết luận kiểm tra hoặc khi người khai hải quan tự phát hiện hàng hóa nhập khẩu không thuộc đối tượng ưu đãi đầu tư. Việc xử lý vi phạm thực hiện theo quy định của pháp luật.

Thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu

2. Hàng hóa thuộc điểm b, điểm c, điểm d khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Thông tư 38/2018/TT-BTC

a.Đối tượng hàng hóa

 • Hàng hóa thuộc diện phải tuân thủ các chế độ quản lý nhập khẩu theo quy định của pháp luật Việt Nam hoặc theo Điều ước quốc tế hai bên hoặc nhiều bên mà Việt Nam và nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ cùng là thành viên; hàng hóa đang được thông báo nghi ngờ nhập khẩu từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ trong danh sách bị cấm vận theo Nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan: 01 bản chính C/O; học nguyên lý kế toán ở đâu tốt nhất
 • Hàng hóa thuộc diện Việt Nam hoặc các tổ chức quốc tế thông báo đang ở trong thời điểm có nguy cơ gây hại đến an toàn xã hội, sức khỏe của cộng đồng hoặc vệ sinh môi trường cần được kiểm soát, người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan: 01 bản chính C/O; học kế toán ở đâu
 • Hàng hóa thuộc diện Việt Nam thông báo đang ở trong thời điểm áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, các biện pháp tự vệ, biện pháp hạn ngạch thuế quan, biện pháp hạn chế số lượng, để xác định hàng hóa không thuộc diện áp dụng các thuế này, người khai hải quan nộp cho cơ quan hải quan: 01 bản chính C/O.

b.Thời điểm nộp

Người khai hải quan nộp C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan.

3. Hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên:

a.Đối tượng hàng hóa

Hàng hóa của doanh nghiệp ưu tiên: học xuất nhập khẩu ở đâu tốt nhất

b.Thời điểm nộp

 • Trường hợp có chứng từ C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện khai theo quy định tại khoản 1 Điều 5 Thông tư này và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa cùng thời hạn với thời hạn nộp thuế theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu chậm nhất là ngày thứ mười của tháng kế tiếp;
 • Trường hợp chưa có chứng từ C/O tại thời điểm làm thủ tục hải quan, người khai hải quan thực hiện khai theo quy định tại khoản 2 Điều 5 Thông tư này và nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa theo quy định tại điểm b, khoản 1 Điều 7 Thông tư này.

Cơ quan hải quan tiếp nhận chứng từ C/O và thực hiện kiểm tra theo quy định.

2.Lưu ý khi nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa

 • Chứng từ C/O nộp cho cơ quan hải quan phải còn trong thời hạn hiệu lực bao gồm cả chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa được cấp mới thay thế, sửa lỗi, cấp sau hoặc bản sao chứng thực theo quy định của Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.
 • Thời điểm làm thủ tục hải quan được xác định từ thời điểm đăng ký tờ khai hải quan đến thời điểm thông quan hàng hóa. Trường hợp giải phóng hàng thì thời điểm làm thủ tục hải quan được xác định từ thời điểm đăng ký tkhai hải quan đến thời điểm giải phóng hàng.

Trên đây là các thông tin về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa nhập khẩu, hy vọng bài viết này sẽ hữu ích với bạn!

Nguồn bài viết: https://xuatnhapkhauleanh.edu.vn/

Nếu bạn còn thắc mắc về nghiệp vụ xuất nhập khẩu, hãy để lại bình luận bên dưới, Kiến thức xuất nhập khẩu rất sẵn lòng giải đáp.

Hãy tham khảo thêm bài viết dưới đây về địa chỉ học xuất nhập khẩu ở Hà Nội, TPHCM: review địa chỉ học xuất nhập khẩu ở đâu tốt

Kiến Thức XNK
Tác giả Kiến Thức XNK 2
Bài viết trước 70 Thuật ngữ tiếng anh vận tải đường biển ngành xuất nhập khẩu

70 Thuật ngữ tiếng anh vận tải đường biển ngành xuất nhập khẩu

Bài viết tiếp theo

Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng An Toàn

Thủ Tục Nhập Khẩu Hàng An Toàn
Viết bình luận
Thêm bình luận
Popup image default

Bài viết liên quan

Thông báo