thuc-hien-tam-dung-hay-cham-dut-hoat-dong-tai-dia-diem-kiem-tra-giam-sat-hai-quan-doi-voi-buu-gui

Thực hiện tạm dừng hay chấm dứt hoạt động tại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi

Thực hiện tạm dừng hay chấm dứt hoạt động tại địa điểm kiểm tra, giám sát hải quan đối với bưu gửi